fbpx
 

Glossarium

 • Aanbieder van een bewaarportemonnee

  Entiteit die diensten aanbiedt om namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

 • Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzamelt. De AIVD maakt onderdeel uit van het Financieel Expertise Centrum.

 • Algemene Rekenkamer

  De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Op grond van art. 22b Wwft kunnen toezichthoudende autoriteiten gegevens en inlichtingen delen met de Algemene Rekenkamer voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke taak op grond van art. 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016.

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Toezichthouder op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen.
  Art. 1:25 Wft.

 • Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

  Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek.

 • Belastingadviseur

  Belastingadviseurs vallen onder de reikwijdte van de Wwft. Niet alleen zij maar iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die materiële hulp, bijstand, of advies op belastinggebied verleent valt onder deze bepaling. Art. 1a lid 4 onderdeel a Wwft.

 • Bezittingen

  De volgende bezittingen geeft u aan in Box 3:
  Uw bank- en spaartegoeden
  Uw aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen
  Uw vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld
  Uw tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning
  Uw overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een woning die u verhuurt
  Het niet-vrijgestelde deel van uw kapitaalverzekeringen
  Uw rechten op periodieke uitkeringen die niet in box 1 worden belast
  Uw overige bezittingen, zoals uw aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en virtuele valuta
  En nabetalingen van toeslagen
  U geeft deze op als overige vorderingen.

 • Bijkantoor

  Duurzaam in een andere staat dan de staat van zetel aanwezig onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon of vennootschap.

 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)

  Toezichthouder op de naleving van de Wwft. Het BFT is belast met het toezicht op (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, dan wel degene die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht, zoals administratiekantoren, belastingadviseurs en bedrijfseconomische adviseurs.

 • Cliënt (wwft)

  Natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren.

 • Correspondentrelatie

  a. het verlenen van bankdiensten door een bank als correspondent aan een andere bank als respondent, met inbegrip van het verstrekken van een lopende of andere passiefrekening en aanverwante diensten, zoals contantenbeheer, internationale geldovermakingen, verwerking van cheques, transitrekeningen en valutawisseldiensten; of

  b. de betrekkingen tussen banken onderling, andere financiële ondernemingen onderling, of tussen banken en andere financiële ondernemingen, waar soortgelijke diensten als bedoeld onder a door een correspondentinstelling aan een respondentinstelling worden verleend, met inbegrip van betrekkingen die zijn aangegaan voor effectentransacties of geldovermakingen.

 • De Deken

  De Deken is sinds 2015 benoemd tot Wwft toezichthouder voor advocaten. Voorheen konden advocaten zich beroepen op hun verschoningsrecht als het om de Wwft ging. Art. 24 lid 6 Wwft en art. 45a Advocatenwet.

 • De Nederlandse Bank (DNB)

  DNB houdt toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen zoals aanbieders van bewaarportemonnees. De toezichthouders van DNB doen dit door onder andere het toetsen van bestuurders, verlenen van vergunningen (art. 23c Wwft) en aanpakken van financieel-economische criminaliteit.

 • Dochteronderneming

  Een onderneming waarover een moederonderneming zeggenschap heeft, met inbegrip van elke dochteronderneming van een uiteindelijke moederonderneming.

 • Drempel (belasting)

  Van het totaal van uw schulden mag u alleen het deel aftrekken dat hoger is dan de drempel. Voor 2018 is deze drempel € 3.000 en voor 2019 is dit€ 3.100. Als u een fiscale partner heeft wordt dit bedrag verdubbeld.

 • Elektronisch geld

  Geldswaarde die elektronisch of magnetisch is opgeslagen die een vordering op de uitgever vertegenwoordigt, die is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld om betalingstransacties te verrichten, en waarmee betalingen kunnen worden verricht aan een andere persoon dan de uitgever.

 • Europese toezichthoudende autoriteiten

  De Europese Autoriteit voor effecten en markten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Bankautoriteit.

 • Familielid van een politiek prominente persoon

  Natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen familierelatie heeft met een politiek prominente persoon.

  Zie ook art. 3 lid 10 AMLD4:

  familieleden omvatten:

  a) de echtgenoot van een prominent politieke persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een prominent politieke persoon wordt aangemerkt;

  b) de kinderen van politiek prominente personen, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;

  c) de ouders van een politiek prominente persoon;

 • Financial Action Task Force (FATF)

  Internationaal orgaan dat aanbevelingen opstelt voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze aanbevelingen komen terug in de Europese richtlijnen als de ALMD5 en die richtlijn wordt geïmplementeerd in de Nederlandse Wwft.

  Met deze link kunt zien welke landen zijn aangemerkt als zijnde met een hoog risico.

 • Financial Intelligence Unit (FIU)

  De FIU-Nederland is volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is onderdeel van de nationale politie. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s.

 • Financieel Expertise Centrum (FEC)

  Samenwerkingsverband dat speciaal is opgezet voor de versterking van de integriteit van de financiële sector. De instanties binnen de FEC zijn de AIVD, de Belastingdienst, de Nationale Politie, de FIU en het OM. De FEC partners delen informatie op grond van art. 57c lid 2 AMLD5 en art. 22b lid 1 a WWFT.

  DNB en de AFM hebben op grond van art. 1:93 lid 1 onder f, Wet op het financieel toezicht (Wft) de bevoegdheid om vertrouwelijke informatie die op grond van het financiële toezicht is verkregen, te delen met de overige instanties binnen het FEC.

 • Financieren van terrorisme

  De gedraging strafbaar gesteld in art. 421 Wetboek van Strafrecht.

 • Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

  De FIOD de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Zij sporen financiële fraude en belastingfraude op. Binnen de FIOD is er een team – Team Criminele Inlichtingen (TCI) – dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Bijvoorbeeld het witwassen van crimineel vermogen. Daarnaast maakt de FIOD deel uit van het FEC.

 • Grondslag sparen en beleggen

  De ‘grondslag sparen en beleggen’ is de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte min uw heffingsvrij vermogen. Over deze grondslag wordt het voordeel waarover u belasting betaalt berekend.

 • Heffingsvrij vermogen

  Het heffingsvrij vermogen bedraagt € 30.360 voor de aangifte over 2019. Voor de aangifte over 2018 bedraagt het heffingsvrij vermogen € 30.000.

 • Het Hof van Discipline

  De hoogste tuchtrechter voor advocaten.

 • Hoger leidinggevend personeel

  a. personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; of

  b. personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden van invloed zijn op de blootstelling van een instelling aan de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.

 • Identificeren

  Opgave van de identiteit laten doen.

 • Inkomstenbelasting

  Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven over het belastbare inkomen van natuurlijke personen.

 • Instelling

  Bank, andere financiële onderneming, of natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap zoals bijvoorbeeld een aanbieder van bewaarportemonnees of instelling die diensten aanbiedt voor het wisselen van virtuele valuta naar fiat.

 • Landen met een hoog risico

  Landen aangewezen als zijnde met een verhoogd risico op witwassen en het financieren van terrorisme.

  Zie ook: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

 • Melding

  Melding aan de Financiële inlichtingen eenheid, van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie.

 • Meldingsplicht

  Plicht om op grond van de Wwft melding te maken van ongebruikelijke transacties bij het FIU.

 • Moederonderneming

  Een onderneming die zeggenschap heeft over een of meer dochterondernemingen.

 • Nationale risicobeoordeling

  Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren elke twee jaar een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.

 • Ongebruikelijke transactie

  Aan de hand van zogenaamde meldindicatoren wordt de meldingsplicht vanuit de WWFT nader ingevuld. Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren.

 • Peildatum

  De peildatum is aan het begin van het kalenderjaar, dat is op 1 januari precies tijdens de jaarwisseling. Indien de waarde van uw bezittingen op de peildatum niet kan worden bepaald, wordt die waarde bepaald op het nabij gelegen tijdstip waarop dat wel mogelijk is. Hier kunt u de waarde van alle virtuele valuta op de peildatum zien. De link opent in een nieuw tabblad.
  Art. 5.2 en 5.19 lid 3 Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

 • Persoonsgegevens

  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Piramidespel

  Onder het piramidespel wordt verstaan een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers.

  art. 1a lid 2 Wet op de Kansspelen.

 • Politiek prominente persoon (PEP)

  Natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed.

  Zie ook art. 3 lid 9 AMLD4:
  a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
  b) parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
  c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
  d) leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
  e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
  f) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
  g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van staatsbedrijven;
  h)bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

 • Prudentieel toezicht

  Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van het financiële stelsel. Een Wwft-vergunninghouder staat niet onder prudentieel toezicht, in tegenstelling tot een Wft-vergunninghouder. DNB beoordeelt bij de beoordeling van de aanvraag de activiteiten zelf en houd geen toezicht op de activiteiten zelf.

 • Rendementsgrondslag

  De rendementsgrondslag is de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden.

 • Schulden

  U geeft onder andere de volgende schulden aan in box 3:
  Schulden voor consumptiedoeleinden, zoals een auto of een vakantie
  negatief saldo op een bankrekening
  Schulden voor de financiering van aandelen die niet horen bij een aanmerkelijk belang, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen
  Schulden voor de financiering van de tweede woning of andere onroerende zaken
  (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken, omdat de schuld niet tot de eigenwoningschuld hoort
  Studieschuld, tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift
  Bedrag van levenlanglerenkrediet dat u moet terugbetalen
  Erfbelasting
  Een schuld ontstaan door een schenking op papier
  Bedragen aan toeslagen die u moet terugbetalen

 • Shellbank

  Bank of andere financiële onderneming of onderneming die gelijkwaardige activiteiten als die van een bank of andere financiële onderneming verricht, die is opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staande groep.

 • Toezichthoudende autoriteit

  Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:
  a. De Nederlandsche Bank N.V.
  b. De Stichting Autoriteit Financiële Markten
  c. Het Bureau Financieel Toezicht
  d. De deken
  e. Onze Minister van Financiën
  f. de kansspelautoriteit

 • Transactie

  Handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.

 • Uiteindelijk belanghebbende

  Natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.

 • Uiteindelijk belanghebbende (UBO)

  Natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.

 • Verifiëren

  Vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit.

 • Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4)

  Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141).

 • Virtuele valuta

  De definitie van virtuele valuta bevat vier elementen die van belang zijn:
  a. een digitale weergave van waarde
  b. niet uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of overheid en niet noodzakelijk gekoppeld aan een wettelijk vastgestelde valuta.
  c. door natuurlijke of rechtspersonen aanvaard als ruilmiddel
  d. kan elektronisch worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld
  Art. 1 lid 1 Wwft.

 • Voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is voor 2018 gesteld op 0,36% van het gedeelte van de grondslag sparen en beleggen dat behoort tot rendementsklasse I, vermeerderd met 5,38% van het gedeelte van die grondslag dat behoort tot rendementsklasse II (forfaitair rendement).
  Zie art. 5.2 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

 • Waardering bezittingen

  Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Zie hiervoor bijvoorbeeld coinmarketcap.com.

 • Waardering effecten

  Voor de waardering van effecten die zijn opgenomen in enige bij ministeriële regeling aangewezen prijscourant wordt de waarde in het economische verkeer op de peildatum gesteld op de slotnotering die is vermeld in de prijscourant die betrekking heeft op de laatste beursdag van het voorafgaande kalenderjaar.
  Art. 5.21 Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

 • Witwassen

  De gedragingen strafbaar gesteld in de artikelen 420bis, 420bis.1, 420ter, 420quater en 420quater.1 van het Wetboek van strafrecht.

 • Zakelijke relatie

  Zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de professionele activiteiten van die instelling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren.